Кожата има памет – тя помни и мултиплицира доброто, с което я даряваме.